Lerend netwerk - 'Buurtgericht werken - woonzorgcentra Binnenste Buiten'

Beschrijving

Focus LEREND netwerk: De klemtoon ligt op collectief leren en uitwisselen/leren met en door de groep. Het leren gebeurt onder meer aan de hand van de informatie en reflecties die verzameld worden in de eigen praktijken. Het is immers belangrijk om het thema te kunnen bekijken vanuit verschillende contexten en concrete WZC en hun buurtcontext.
Rol van begeleider is om hier tijdens de netwerkbijeenkomsten het leren en uitwisselen van de medewerkers WZC te faciliteren + brengen kennis en voorbeelden binnen vanuit eerder onderzoek van de docenten Vanthuyne & Devisscher.

Verwachtte output:

  • leerervaringen bij de partners zelf + organisatoren Caritas en Zorgnet Icuro
  • andere: vb rapportageverslag, inspiratiebundel, ondersteuningsverslag….. reeds vastleggen / ruimte voor beslissing groep format / afspraken ivm inzet uren eCO-CITY/opdrachtgever: zie bespreking budget (bijlage)

Context – aanleiding

Het woonzorgdecreet van 2009 bepaalde dat erkende woonzorgvoorzieningen ook aandacht moeten hebben voor het stimuleren van sociale netwerkvorming en het streven naar integratie in en samenwerking met de buurt. Ook na de recente aanpassing van het woonzorgdecreet in februari 2019 blijft dit thema actueel.

Hoe dit echter vorm kan krijgen in concrete praktijken is een leerproces. Heel wat woonzorgcentra maken dit buurtgericht werken zeker al waar in kleine en grote prakijken met daadwerkelijke impact. Maar ontmoeten ook knelpunten en (anderen) zijn op zoek naar hoe dit nog sterker vorm kan krijgen. Er zijn immers geen ‘ideale formules’ toepasbaar overheen ‘dé’ WZC en ‘dé’ buurten. Maar wel nood aan uitwisseling van kennis en ervaringen over deze thema’s, ruimte om te kunnen leren en experimenteren. Vanuit deze nood ontmoetten Caritas West-Vlaanderen, Zorgnet Icuro en eCO-CITY elkaar in een uitwisseling van inzichten uit een eerder onderzoek over buurgericht werken en WZC. Vanuit de vraag hoe WZC de dialoog met vrijwilligers, familie, buurt, omgeving best ook proactief en verbindend kunnen aangaan.

Uit eerder onderzoek (Vanthuyne & Devisscher, 2013) leerden we dat buurgericht werken zowel gaat over hoe de buurt binnengetrokken wordt in het WZC als naar hoe WZC zich opstellen als goede buren met een eigen bijdrage tot het welzijn in de buurt. De notie van buurtgericht werken mag ook niet leiden tot een tweedeling tussen dé buurt en hét woonzorgcentrum, maar moet bijdragen tot het leren zien van het woonzorgcentrum als inherent verbonden met een lokale sociale en ruimtelijke context: het woonzorgcentrum krijgt betekenis vanuit deze context. De fundamenten voor buurtgericht werken liggen in het kennen van de eigen buurtcontext waarin men werkt, en dit zowel op sociaal, ruimtelijk, historisch als sociaal politiek vlak. Het begrijpen van de eigen omgeving is een belangrijke succesfactor in de ontwikkeling van buurtgerichte praktijken.

Maar het onderzoek wijst ook op de waarde van buurtcoalities, de betekenis van vrijwilligerswerk als motor van buurtgericht werken, de kleinschaligheid van innovatieve praktijken en intergenerationele ontmoetingen als hefboom voor buurtgerichte praktijken.

Lerend netwerk

Aansluitend bij de realiteit en de uitgangspunten zoals hierboven beschreven, lijkt het ons zinvol om een leertraject op te zetten in de vorm van een lerend netwerk. Een lerend netwerk is een doelgerichte werkwijze die vertrekt vanuit de eigen praktijk om vervolgens via het delen van inzichten en ervaringen een vorm van collegiaal leren te stimuleren.

We willen een collectief leerproces op gang brengen vanuit het kernconcept van de community of practice: een praktijkgemeenschap met een gemeenschappelijke interesse en werkveld die daarover kennis creëert, uitbreidt en deelt, dit door op regelmatige basis te interageren. De uitdaging voor deze gemeenschap bestaat erin om hun beroepspraktijk nog verder te ontwikkelen en te verrijken, via het uitwisselen van kennis, ervaring, waarden en bezorgdheden (Henri & Pudelko, 2003). Verder stellen Lave and Wenger (1991) dat de gemeenschap in een “community of practice” minstens drie kenmerken moet belichamen, namelijk wederzijds engagement, gezamenlijk onderneming en gedeelde acties.

Doelgroep

Staf- & en beleidsmedewerkers, coördinatoren centra voor dagverzorging, coördinatoren lokale dienstencentra betrokken bij het buurtgericht werken vanuit de voorziening.

Deze opleiding staat open voor leden vanuit het netwerk Caritas West-Vlaanderen vzw, en leden aangesloten bij APB Vonk (VVSG-leden).

Programma

Dit traject loopt over 2 werkjaren en zal telkens per werkjaar 3 lerende bijeenkomsten bevatten onder begeleiding van de docenten van Hogent.

  • 2022-2023: 3 lerende bijeenkomsten (datums nu al bepaald)
  • 2023-2024: 3 lerende bijeenkomsten (datums te bepalen op de laatste lerende bijeenkomst van 2022-2023 samen met de groep)

Totaal 6 lerende bijeenkomsten - 6x halve dagen.

Locatie

Zorgeducatiecentrum Zevenkerken, Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries